tipsy-sandra Tipsy żelowe Gliwice;)

Grupowe ubezpieczenia mają zazwyczaj niższe stawki, ale nie porównywałam "wypłat".

Przy zmianie ubezpieczyciela warto zwrócić uwagę na okres karencji.

Nam niestety ostatnio odgórnie zmienili PZU na AXĘ, a zrobili to w bardzo niefajny sposób

cd

7. Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia
Nieprawdą jest, że umowa indywidualnej kontynuacji zawierana jest na rok, umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Takie stwierdzenie uważamy za nadużycie ze strony opiniodawcy. Szczegółowe warunki kontynuacji zostały, za pośrednictwem Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z o.o. przekazane Klientowi.
Zakres i wysokości świadczeń oferowane w pierwszym roku kontynuacji oraz w przedziale wiekowym 17 – 60 lat są nieosiągalne w ofercie kontynuacji PZU. W kolejnych latach kontynuacji zakres jest oczywiście zawężany, ze względu na znikome prawdopodobieństwo wystąpienia niektórych zdarzeń, np. urodzenia dziecka w wieku lat 70.
8. Zniżki w ubezpieczeniach majątkowych
Z opinii przedstawionej przez Mentor S.A. wynika, że zniżki w Generali dotyczą tylko ubezpieczeń AC i OC. Jest to oczywiście nieprawda, gdyż każdy ubezpieczony w Generali Życie TU S.A. ma prawo do zniżek:
• 10% zniżki przy zakupie Ubezpieczeń Mieszkań i Budynków Mieszkalnych „Lew Domownik” i Ubezpieczeń Budynków „Lew Budowniczy”; Assistance, ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym);
• 10% zniżki przy zakupie Ubezpieczeń Podróży Zagranicznych
• 5% zniżki przy zakupie ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW kierowcy i pasażera pojazdu mechanicznego, Assistance, ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym) – przy czym wskazane jest sprawdzenie stawek ubezpieczeniowych, które jak wskazuje analiza rynku naszego Działu Ubezpieczeń Komunikacyjnych są korzystniejsze.

I w tej sytuacji liczba posiadanych placówek nie ma większego znaczenia, gdyż towarzystwo ubezpieczeń dysponuje dużą siecią agentów wyłącznych oraz współpracujących multiagencji, z którymi skontaktować się można telefonicznie lub drogą mailową (kontakt na stronie www.generali.pl), a polisa zostanie zawarta w miejscu wskazanym przez klienta lub przesłana pocztą kurierską.
Dodatkowo pozostawiamy do Państwa dyspozycji multiagencję EKU Partner Sp. z o.o. należącą do Grupy Finansowej EKU, w której ubezpieczeni mogą uzyskać dodatkowe zniżki.

9. Ankiety Medyczne przy przyjmowaniu do ubezpieczenia małżonków i pełnoletnich dzieci
Po raz kolejny jesteśmy zmuszeni zdementować nieprawdziwe stwierdzenia przedstawione w opinii. Generali Życie TU S.A. przyjmuje do ubezpieczenia osoby dotychczas ubezpieczone bez względu na informacje zawarte w kwestionariuszu medycznym.
Co więcej – z obowiązku wypełnienia kwestionariusza medycznego zwolnione są również osoby legitymujące się min. 6-cio miesięcznym stażem ubezpieczeniowym w poprzedniej umowie.
Natomiast w przypadku osób nie posiadających stażu ubezpieczeniowego wypełnienie kwestionariusza medycznego i ocena odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do tej osoby – skutkująca przyjęciem do ubezpieczenia np. na odmiennych warunkach lub odmową przyjęcia odpowiedzialności - wydaje nam się uczciwszym postawieniem sprawy, niż odmowa wypłaty świadczenia z powołaniem się na fakt, iż dane schorzenie wystąpiło przed okresem odpowiedzialności ubezpieczyciela, pomimo, że składka w pełnej wysokości co miesiąc była inkasowana przez towarzystwo ubezpieczeń.

10. Zakres Świadczeń przedstawiony w tabeli porównawczej
Zakres Świadczeń został pokazany nierzetelnie, gdyż w opisie oferty Generali Zycie TU S.A. brakuje następujących ryzyk, które znalazły się w ofercie:
• Urodzenie się dziecka w wyniku ciąży mnogiej 2 534 zł
• Urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną 2 534 zł
• Urodzenie się dziecka w wyniku ciąży mnogiej z wadą wrodzoną 3 258 zł
Ponadto – świadczenie z tytułu pobytu na OIT wymienione tabeli jest stawką dzienną za pobyt wypłacaną maksymalnie za 5 dni pobytu. Stąd łączna możliwa wypłata dla wariantu składkowego 60,00zł to 700,00zł.

Pomimo to przedstawiona w opinii tabela porównawcza ofert PZU ŻYCIE S.A. oraz GENERALI Życie TU S.A. ewidentnie wskazuje na korzyść tej drugiej oferty.OPINIA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W odniesieniu do opinii prawnej wydanej przez Urząd Zamówień Publicznych dotyczącej konieczności stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zawierania umów pracowniczego grupowego ubezpieczenia na życie w sytuacji, kiedy składka ubezpieczeniowa finansowana jest z prywatnych środków pracowników, po konsultacji z naszym biurem prawnym informujemy, iż w/w interpretacja obarczona jest wadą prawną, a w związku z licznymi zapytaniami ze strony środowiska ubezpieczeniowego z pewnością w najbliższym czasie zostanie sprostowana.
Ponadto założenia organizacyjne dotyczące wdrażania oferty Generali zarówno w zakresie ubezpieczenia grupowego na życie, jak i pakietu ubezpieczeń majątkowych (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony oprawnej) od początku respektowały aktualnie wydaną opinię w tym zakresie, w związku z czym przyjęto, iż dokumenty potwierdzające ochronę podpisywane będą każdorazowo przez lokalne koło związku zawodowego. Wyjaśnić tu należy, iż organizacji samorządowych w tym związków zawodowych nie dotyczą zapisy wspomnianej wyżej ustawy. Tego typu rozwiązanie daje poczucie bezpieczeństwa Dyrektorom Izb Celnych, a jednocześnie poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obsługę ubezpieczenia w ramach Izby oraz respektowanie dyspozycji ubezpieczonych o przelewaniu składki ubezpieczeniowej pozwoli kontrolować zainteresowanie oraz zadowolenie z programu ubezpieczeń.
Poinformować należy również, iż opierając się ściśle na zapisach opinii UZP wprowadzane w ostatnich miesiącach w niektórych Izbach Celnych modyfikacje programu PZU ŻYCIE S.A. uznać należy za sprzeczne z interpretacją, gdyż wiążą się one z podpisaniem kolejnych umów ubezpieczenia nie wyłonionych w drodze przetargu.


Mamy nadzieję, że powyżej zamieszone sprostowanie do przedstawionej przez brokera Mentor S.A. opinii są dla Państwa wyczerpujące i wyjaśniają dotychczasowe wątpliwości. Natomiast w przypadku konieczności wyjaśnienia kolejnych pozostajemy do Państwa dyspozycji.Z poważaniem


Agnieszka Kowalik
Dyrektor
Biuro Ubezpieczeń Grupowych
Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.