tipsy-sandra Tipsy żelowe Gliwice;)

c tego co pamiętam jak kiedyś sprowadzałem autko to pierwsze co to przegląd robiłem ;)


to co potrzebne do urzedu celnego (nie wiem na ile aktualne)


A. Oryginały dokumentów:

1. Wypełniona deklaracja AKC-U
2. Wypełniony wniosek do Naczelnika urzędu celnego o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego.
3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej za dokument potwierdzający zapłatę akcyzy.

B. Kopie dokumentów i oryginały do wglądu:

1. Dokument zakupu samochodu (faktura, umowa kupna-sprzedaży, rachunek lub inny dokument własności pojazdu)
2. Dokument identyfikacji pojazdu wystawiony w kraju członkowskim (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, lub inny)
3. Dokument wyrejestrowania samochodu w kraju zakupu
4. Zaświadczenie o badaniu technicznym
5. Tłumaczenia wszystkich dokumentów

" />Odnosząc się do zarzutu braku w Oddziale Celnym w Hrebennem pasów ‟nic do oclenia” uprzejmie informuję, że Naczelnik Urzędu Celnego w Zamościu podjął działania zmierzające do zorganizowania tzw. ‟pasów zielonych”. Sprawa utworzenia ‟zielonych pasów” była przedmiotem spotkań ze stroną ukraińską. W dniu 3 września 2009 r. Naczelnik Urzędu Celnego w Zamościu wydał polecenie wystąpienia do Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych z wnioskiem
o wykonanie tablic do oznaczenia tzw. zielonych pasów na kierunku wjazdowym do RP. Montaż tablic został zakończony w dniu 24 listopada 2009 r. Po wydzieleniu zielonych pasów sytuacja nie uległa zmianie, ponieważ wszyscy podróżni ustawiają się na ww. pasach. Natomiast nie wystąpiły przypadki kierowania się do stanowiska odpraw celem zgłoszenia towarów przywożonych powyżej dopuszczalnych norm. Tak więc sama idea ‟zielonych korytarzy” służących usprawnieniu kontroli celnej osób podróżujących w celach służbowych i prywatnych, przewożących towary pozbawione charakteru handlowego nie jest wystarczająca
To właśnie przez tych przemytników normalni ludzie muszą stać w kolejkach.

" />W lipcu 2004 sprowadzilem samochod osobowy.
Zlozylem w Urzedzie Celnym, deklaracje uproszczona nabycia wewnatrzwspolonotowego AKC-U, oplacajac akcyzę w kwocie 2.281 pln.

W sierpniu 2006 zlozylem wniosek do Naczelnika UC w Elblagu o zwrot podatku akcyzowego, z tytulu sprowadzenia z Niemiec do Polski samochodu osobowego. Po rozpatrzeniu wniosku we wrzesniu 2006 Naczelnik UC Elbląg wydał decyzję odmawiającą stwierdzenia nadpłaty oraz zwrotu podatku akcyzowego.

We wrzesniu 2006 od decyzji Naczelnika UC w Elblągu odwolalem sie do Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie powolujac sie na opinię rzecznika generalnego trybunału sprawiedliwości z 21.09.06 w sprawie C-313/05 [ Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie w której stwierdzono, że "podatek akcyzowy nałożony na wszystkie samochody osobowe w państwie członkowskim, zarówno nowe jak i używane, nie zależnie od ich pochodzenia jest niezgodny z artykułem 90 akapit 1 TWE.

Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie oddalił moje zażalenie stwierdzając iż nie znalazł podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji, wskazując zaskarżenie do Wojewódzkiego Sądu Adminsitracyjnego w Olsztynie.

Czy w swietle powyzszego istnieje szansa na zwrot podatku akcyzowego?

" /> Podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swoich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Występując z takim żądaniem, podatnik jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie (art. 14 a § 1 i 2 Ordynacji podatkowej)

Źródło: www.mf.gov.pl

Produkcja win gronowych nie przekraczajacych tysiac litrow w skali roku bedzie (od 2009 roku) zwolniona z obowiazku prowadzenia dzialalnosci w skladzie podatkowym. Warunkiem będzie wytwarzanie win z własnych upraw!

Obecnie na prowadzenie takiego typu dzialalnosci niezbedne jest zezwolenie. Aby je otrzymac (zezwolenie na prowadzenie skladu) powinienes spelniac nastepujace warunki:
prowadzic dzialalnosc gospodarcza (produkcja, przetwarzanie, magazynowanie wyrobow akcyzowych)
byc podatnikiem vat
nie jestes skazany prawomocnym wyrokiem za okreslone przestepstwa gospodarcze
nie zalegasz z clem, podatkami
złozysz zabezpieczenie akcyzowe
nie zostala ci cofnieta koncesja lub zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie wyrobow akcyzowych

Zezwolenie na wniosek pisemny wydaje naczelnik urzedu celnego

" />
">3. urząd skarbowy (zwolnienie z VAT) nie pamiętam nr druku, ale Ci powiedzą
Druk VAT-24, opłata wynosi 160zł. Razem z tym drukiem trzeba złożyć kopię tłumaczeń i oryginały do wglądu.


">4. urząd celny (kiedyś była, teraz nie do końca wiem, jak to jest, ale i tak musisz ich odwiedzić)
W Urzędzie Celnym, trzeba złożyć "deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego", oznaczoną symbolem AKC-U i wpłacić wyliczoną wcześniej akcyzę. Razem z tą deklaracją, wnioskiem do Naczelnika UC o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, dowodem wpłaty i wszelkimi tłumaczeniami itp, składamy wszystkie papiery w odpowiednim do miejsca zamieszkania UC i czekamy. Jeżeli to jakieś nie wielkie miasto to powinni to zrobić od ręki.

No to może ja wkleję następny przepis:
Art. 81. 1. Podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, są obowiązane:
1) po przywozie na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego;
2) dokonać zapłaty akcyzy nie później niż z chwilą rejestracji tego pojazdu w kraju.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji uproszczonej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w art. 76 ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia informacji dotyczących liczby nabywanych samochodów osobowych oraz kwoty należnej do zapłaty akcyzy.
Cholera, zgłupiałem trochę
Tutaj:
http://www.sunrise-phu.com.pl/informacj ... _07_16.htm
jest jakaś interpretacja urzędowa. Pod koniec jest wyjaśnione, kiedy powstaje obowiązek podatkowy...

Urzędy celne w iątek racowały mimo dużego braku racowników. Jednak uregulowanie opłat za cło, akcyzę czy vat, bądź załatwienie innych spraw celnych zajmowało etentom o wiele więcej czasu, a w wielu rzypadkach załatwienie sprawy rzeciągnie się do kilku dni. W koszalińskim Urzędzie Celnym tego dnia racowała zaledwie jedna trzecia załogi.
Protest trwa od 11 aździernika 2007 r. Teraz do akcji rzyłączyli się racownicy służb celnych w naszym województwie. W iątek do racy nie rzyszło 70 roc. załogi urzędów i izb celnych. W koszalińskim Urzędzie Celnym na 130 racowników była niewiele onad ołowa.
- Celnicy w województwie zachodniopomorskim, w geście solidarności z kolegami z całego kraju, rzyłączyli się do rotestu - mówi Monika Woźniak-Lewandowska, rzecznik rasowy Izby Celnej w Szczecinie. - Większość z racowników tego dnia wzięła jednodniowe urlopy na żądanie lub wolne na tak zwaną opieką nad dzieckiem.
W ośrodkach odległych Urzędowi Celnemu w Koszalinie (Kołobrzeg, Szczecinek oraz  Drawsko Pomorskie) do racy rzyszli tylko sami kierownicy lacówek.
- Na ewno raca rzy takiej liczbie załogi odbywa się wolniej i mniej sprawnie. a nawet może spowodować wiele utrudnień dla etentów, ale większego araliżu uniknęliśmy - ocenia Waldemar Bator, naczelnik koszalińskiej lacówki. - Nasz urząd nie jest strategiczną jednostką, bo największe zadania i rola służb celnych spoczywa na granicach. My  uzupełniamy działania naszych kolegów na rzejściach granicznych. Oczywiście, trudniej się racuje z jedną trzecią załogi, ale jakoś idzie. Najważniejsza jest odprawa towarów strategicznych, takich jak żywność, a z tym nie ma roblemów.
Ogólnopolski rotest celników spowodowany jest m.in. brakiem uprawnień mundurowych i wcześniejszych emerytur, lecz też faktem, że jest to jedyna służba, w której wystarczy cień odejrzenia, aby obligatoryjnie stracić racę. Związkowcy zapewniają, ze iątkowa akcja rotestacyjna nie jest ich działaniem, a oddolną inicjatywa samych celników:
- Nasze ostulaty od aździernika wciąż są te same - mówi Janina Krzyżostoniak, rzewodnicząca związków zawodowych służb celnych w Zachodniopomorskiem. - W naszym zawodzie jest tak, że wystarczy omówienie i wniosek do rokuratury, a celnik automatycznie traci racę. I co dalej ma zrobić?
Marcin Krężel


Czego chcą rotestujący?
Celnicy domagają się onadto odwyżki wynagrodzeń o 1500 zł oraz wprowadzenia dla funkcjonariuszy celnych uprawnień emerytalnych służb mundurowych. Początkujący celnik zarabia 1,2 tys. zł (netto) rzez 3 lata, w czasie trwania służby rzygotowawczej, nie może liczyć na odwyżkę. Pensja zasadnicza wynosi średnio 1,7-2 tys. zł (netto).

TU JEST TROCHE NA TEMAT:
Chcąc przerejestrować samochód ciężarowy na auto osobowe należy przedstawić w wydziale komunikacji świadectwo homologacji i zaświadczenie o przebudowie pojazdu. Nie obejdzie się też bez wizyty na stacji kontroli pojazdów.
Ze względu na potrzebną dokumentacje nie da się przerobić auta z ciężarowego na osobowego na własną rękę ani w zaprzyjaźnionym warsztacie działającym w szarej strefie. Modyfikacji samochodu należy dokonać w firmie posiadającej uprawnienia do przebudowy pojazdów (PKD 50.20 i PKD 50.30). Po dokonaniu przeróbki czeka nas wizyta na stacji diagnostycznej. Jeśli wszystko pójdzie w porządku z ważnym badaniem technicznym udajemy się do wydziału komunikacji.


Aby przerejestrować samochód ciężarowy na auto osobowe, trzeba tam przedstawić następujące dokumenty: zaświadczenie o przebudowie pojazdu - zawierające opis dokonanych zmian i świadectwo homologacji potwierdzające, że dany model samochodu jest przystosowany konstrukcyjnie do funkcjonowania jako auto osobowe. Oprócz tego należy przedłożyć kserokopie dokumentu poświadczającego, że firma, która przerobiła samochód posiada do tego odpowiednie uprawnienia.

W przypadku aut sprowadzonych z zagranicy należy postarać się również o zaświadczenie o zwolnieniu z akcyzy. Przywieziony do kraju samochód posiada status pojazdu ciężarowego, który z mocy prawa nie podlega opodatkowaniu. W momencie przerejestrowania auta na osobowe wydział komunikacji przesyła informacje o tym fakcie do innych urzędów i może się okazać, że nowy właściciel będzie potem ścigany za nieopłacenie akcyzy. Wniosek o zwolnienie z akcyzy należy złożyć u naczelnika urzędu celnego, który powołuje biegłego w celu sprawdzenia auta i dokumentów pojazdu. Jeśli badany samochód zostanie zakwalifikowany jako auto ciężarowe jego właściciel otrzyma dokument poświadczający zwolnienie z akcyzy. Koszty postępowania wyjaśniającego ponosi Skarb Państwa. W przypadku odmownej decyzji importer może się odwołać do Izby Celnej.

ZNAJDA SIE PEWNIE TACY CO POWIEDZA ZE ŁEEEE TAM NIGDY NIE DOJDA BADZ COS W TEN DESEN - JA OSOBISCIE LUBIE DOBRZE SPAC WIEC POKI NIE BEDZIE TO NA 1000% LEGALNE I LOGICZNE TO ..... NIE WCHODZE
POZDRAWIAM